• Analiza oddziaływania projektów budowlanych na środowisko.
 • Ocena warunków geologiczno-inżynierskiech dla potrzeb budownictwa indywidualnego.
 • Kompleksowa obsługa geologiczno-inżynierska inwestycji budowlanych.

Geologia inżynierska

Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie  w celu określenia warunków geologicz­no-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, obiektów budownictwa wodnego oraz obiektów liniowych i składowisk odpadów.

Geotechnika

Realizujemy badania geotechniczne sporządzając opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz projekty geotechniczne, jak również wspieramy firmy budowlane wykonując badania geotechniczne podczas realizacji inwestycji.

Hydrogeologia

Wykonujemy dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć, dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne w związku z wykonywaniem odwodnień budowlanych,  przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne oraz w związku ze  składowaniem odpadów.

Ochrona środowiska

Wykonujemy oceny  stanu zanieczyszczenia podłoża gruntowo-wodnego. Pobieramy próby gruntu i wody, poddajemy je badaniom na zawartość metali ciężkich, ropopochodnych i innych substancji w zależności od potrzeb.

Geotechnika

Geotechnika jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię - w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię etc.

 

Badania geotechniczne wykonujemy zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania polega na:

 1. zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
 2. zaprojektowaniu odwodnień budowlanych;
 3. przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;
 4. zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających;
 5. określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
 6. ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploa­tacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;
 7. ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;
 8. wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;
 9. ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
 10. ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

 Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

Pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

a)     1 lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b)    ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,

c)     wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;

Druga kategoria geotechniczna - obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a)     fundamenty bezpośrednie lub głębokie,

b)    ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,

c)     wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,

d)    przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,

e)     kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

  

Trzecia kategoria geotechniczna - obejmuje:

a)obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b)    nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, za­kłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,

c)obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w roz­porządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d)    budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,

e)obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,

f)   tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,

g)    obiekty infrastruktury krytycznej,

h)obiekty zabytkowe i monumentalne.

 

W zależności od kategorii geotechnicznej sporządzamy:

Opinię geotechniczną  - w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych:

Dokumen­tację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny - w przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej:

Dokumentację geologiczno-inżynierską - w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz  w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonujemy  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)

 

Wszystkie badania wykonujemy, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2:

 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

 

Odsłony: 10345