• Analiza oddziaływania projektów budowlanych na środowisko.
  • Ocena warunków geologiczno-inżynierskiech dla potrzeb budownictwa indywidualnego.
  • Kompleksowa obsługa geologiczno-inżynierska inwestycji budowlanych.

Geologia inżynierska

Wykonujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie  w celu określenia warunków geologicz­no-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, obiektów budownictwa wodnego oraz obiektów liniowych i składowisk odpadów.

Geotechnika

Realizujemy badania geotechniczne sporządzając opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz projekty geotechniczne, jak również wspieramy firmy budowlane wykonując badania geotechniczne podczas realizacji inwestycji.

Hydrogeologia

Wykonujemy dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć, dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne w związku z wykonywaniem odwodnień budowlanych,  przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne oraz w związku ze  składowaniem odpadów.

Ochrona środowiska

Wykonujemy oceny  stanu zanieczyszczenia podłoża gruntowo-wodnego. Pobieramy próby gruntu i wody, poddajemy je badaniom na zawartość metali ciężkich, ropopochodnych i innych substancji w zależności od potrzeb.